Δικηγόρος Ποινικού Δικαίου

Εμπορικό Δίκαιο


Pacta sunt servanda
Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται

Το Δικηγορικό μας γραφείο διατηρεί στο πελατολόγιό του πληθώρα εμπορικών εταιρειών,  που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτατο φάσμα του επιχειρηματικού χώρου, όπως τον τουρισμό, τις κατασκευές, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις επενδύσεις και το χώρο της ναυτιλίας.

Διεκπεραιώνουμε με απόλυτο επαγγελματισμό και πλήρη νομική και επιστημονική κατάρτιση εμπορικές υποθέσεις, κατοχυρώνουμε τις εμπορικές συμφωνίες των εντολέων μας, ενώ παράλληλα, με τη συνδρομή του πολύπλευρου δικτύου των εξωτερικών μας συνεργατών (συμβολαιογράφων, λογιστών, οικονομολόγων κλπ), αναλαμβάνουμε τη σύσταση όλων των εταιρικών μορφών, ήτοι κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), καθώς και τη σύνταξη εγγράφων για την εν γένει λειτουργία τους (πρακτικά Γ.Σ., πρακτικά Δ.Σ., τροποποιήσεις καταστατικών κλπ).